ikona telefonu Office: +48 570 454 007

Jak przeprowadza się kontrole bezpieczeństwa maszyn?

kontrola maszyn

Działalność przemysłowa na szerszą skalę byłaby niemożliwa bez wykorzystywania sprzętu, pozwalającego na częściową lub pełną automatyzację niektórych czynności. Podczas budowy maszyn trzeba jednak uwzględniać nie tylko stopień, w jakim są one w stanie usprawnić wykonywanie poszczególnych części procesu technologicznego czy wpłynąć na jego szybkość lub koszty, ale także zagwarantować pełne bezpieczeństwo ich obsługi. Troszczenie się o likwidację tego typu zagrożeń będzie też potrzebne podczas eksploatacji urządzeń.

Korzystanie z maszyn a bezpieczeństwo

Podstawowe zagrożenia związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń wiążą się z ruchem poszczególnych podzespołów, używaniem wysokiej temperatury, dużego ciśnienia czy elementów, które mogą doprowadzić do mechanicznego zranienia operatora. W wielu przypadkach czynnikami stanowiącymi zagrożenie jest też wykorzystywanie rozmaitych chemikaliów, emisja pyłów, oparów, jak również drgania, wibracje i hałas. Problemem może być także wysokie napięcie. W takich sytuacjach duże znaczenie ma stosowanie rozwiązań technicznych, które pozwalają na zmniejszenie lub wyeliminowanie niebezpieczeństw, a jeśli to niemożliwe – korzystanie przez obsługę z odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Kiedy i jak wykonuje się kontrole bezpieczeństwa maszyn?

Przepisy dotyczące BHP wymagają, by używane maszyny były utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym. Wykonuje się je w ramach kontroli wstępnej prowadzonej po zamontowaniu maszyny, w ramach przekazywania jej do eksploatacji. Niezbędne jest także wykonywanie i właściwe dokumentowanie kontroli okresowych. Powszechną praktyką jest bazowanie na zaleceniach producenta sprzętu oraz prowadzenie tzw. książki kontroli maszyn i urządzeń. W razie pojawienia się awarii, po okresach wyłączenia z eksploatacji albo wprowadzanych modyfikacjach odbywają się też kontrole specjalne. Warto pamiętać, że część urządzeń podlegających dozorowi ze strony UDT jest poddawana specjalnym procedurom obejmującym wydawanie dopuszczeń do użytkowania czy przeglądów okresowych.

Skip to content